Offentliggørelse

Offentliggørelse af oplysninger efter Lov om forsikringsvirksomhed

I henhold til Lov om forsikringsvirksomhed § 140 stk. 2 skal et forsikringsselskab, som har en hjemmeside, offentliggøre oplysninger om, hvordan virksomheden lever op til forskellige lovkrav – herunder krav om mangfoldighed, således den tilstrækkelige diversitet i kvalifikationer og kompetencer fremmes blandt bestyrelsens medlemmer.

Ligeledes skal selskabet på hjemmesiden oplyse om virksomhedens lønpolitik for bestyrelse, direktion og øvrige ansatte,  som har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil jf. Lov om forsikringsvirksomhed § 142.

Mangfoldighed

Bestyrelsen i Nærsikring har fastlagt en mangfoldighedspolitik, som skal fremme, at dens medlemmer har den tilstrækkelige kollektive viden, faglige kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i Lov om forsikringsvirksomhed § 95 stk. 1 nr. 4.

Det ønskes, at bestyrelsen er mangfoldig i forbindelse med uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund. Dette mener bestyrelsen at kunne opnå ved sammensætningen af kompetencekravene – herunder markedskendskab, forståelses af forretningsmodel og strategi, ledelsessystemer, forståelses for finansiel og forsikringsmæssig rapportering samt kendskab til centrale lovmæssige rammer for selskabet. Herved kan hele bestyrelsen aktivt tage del i bestyrelsens arbejde og udfordre direktionen ved at stille relevante spørgsmål og forholde sig kritisk til svarene.

I Nærsikring foretager bestyrelsen minimum en gang årligt, en individuel og samlet evaluering af bestyrelsen. Herved afdækkes blandt andet, om der er områder hvor bestyrelsen har behov for opkvalificering.
Bestyrelsen revurderer mangfoldighedspolitikken når det vurderes relevant og minimum en gang årligt.

Link til mangfoldighedspolitik

Lønpolitik i Nærsikring A/S

Ifølge Lov om forsikringsvirksomhed § 142 skal et forsikringsselskab have en skriftlig lønpolitik som er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål – herunder en holdbar forretningsmodel.

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte kunder og investorer.

Selskabet anvender ikke variable løndele.

Bestyrelsen udpeger de ansatte, som de anser for at have væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

Selskabet behøver pga. sin størrelse ikke at etablere et aflønningsudvalg, og bestyrelsen har ikke fundet grundlag for at nedsætte et sådan udvalg.

Lønpolitikken revideres og godkendes af bestyrelsen mindst en gang årligt.

Indholdet af lønpolitikken bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Link til lønpolitik