400 timers reglen

Ifølge §48, stk. 6 i arbejdsskadeloven, så omfatter en arbejdsgivers pligt til at tegne forsikring ikke medhjælp i den private husholdning eller udførelse af privat tjeneste, når den samlede beskæftigelse herved ikke overstiger 400 timer i et kalenderår.

De personer om områder der er omfattet af reglen er f.eks:

  • Fastansat rengøringshjælp eller havemand, som arbejder nogle timer hver uge.
  • Hushjælp i øvrigt.
  • Børnepasningsarbejde for private (med kommunalt tilskud).
  • Støtteordninger for støttekrævende personer, der selv har ansættelses- og instruktionsbeføjelser.
  • Kortvarig, forbigående hjælp til en tjeneste (håndsrækning).
  • Hjælp til et midertidigt stykke arbejde - af ikke erhvervsmæssig karakter (f.eks. renovering af ombygning af privatbolig).

Hvis den samlede beskæftigelse (der kan godt være tale om flere forskellige ansatte) ikke overstiger 400 timer i et kalenderår, så har arbejdsgiveren ikke pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring.

Det er vigtigt at notere sig, at opgørelse af hjælpen sker pr. kalenderår, dvs. fra 01.01 til 31.12. Hvis modtaget hjælp på f.eks. 600 timer fordeliger sig med 300 timer før 31.12 og 300 timer efter 31.12, så er der ikke pligt til at tegne forsikring.

Det er ligeledes vigtigt at notere sig, at hvis arbejdsgiveren allerede fra ansættelsesforholdets start ved, at ansættelsen af hjælp i den private husholdning eller i privat tjeneste vil overstige 400 timer inden for et kalenderår, så er arbejdsgiveren pligtig til at tegne arbejdsskadeforsikring fra ansættelsesforholdets begyndelse, og en eventuel skade som måtte ske efter f.eks. 100 timers ansættelse, vil således ikke falde ind under 400 timers reglen.

Hvis det ved ansættelsesforholdets start er planlagt, at den samlede hjælp vil vare under 400 timer i et kalenderår, men hjælpen alligevel kommer til at udgøre mere end 400 timer samlet, så skal arbejdsgiveren tegne forsikring, så snart han får viden om, at hjælpen alligevel vil udgøre mere end de 400 timer. Det er dog sådan, at der ikke kan tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, så skader som måtte være opstået på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forventede at hjælpen ville udgøre mindre end 400 timer, er således ikke omfattet af den forsikring, som senere tegnes.

I forbindelse med vurdering af, om arbejdsgiver skal pålægges at afholde erstatninger som uforsikret arbejdsgiver i ovennævnte sag, vil det være en undskyldende omstændighed, at han på skadetidspunktet ikke havde pligt til at tegne forsikring, fordi han forventede at hjælpen ikke ville overstige 400 timer. Arbejdsgiver vil derfor ikke i dette tilfælde skulle afholde erstatningsudgifterne og udgifterne til sagens behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Som det fremgår af ovennævnte er det vigtigt, at arbejdsgiver løbende opgør tidsforbruget, for at sikre at grænsen ikke overskrides. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tolker således fritagelsesbestemmelserne meget stramt og blot en enkelt times overskridelse af de 400 timer medfører at der indtræder forsikringspligt. I forbindelse med opgørelse af omfanget af det udførte arbejde, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blandt andet ved hjælp af individuelle spørgeskemaer får arbejdsgiveren til at redegøre for, hvor mange timer der er udført arbejde i. I tvivlstilfælde påhviler bevisbyrden arbejdsgiveren.

Eksempler - anvendelse af 400 timers reglen kan illustreres med følgende eksempler:

Familien Jensen har ansat Sanne som au pair til pasning af familiens to børn. Sanne skal arbejde 30 timer om ugen fra 01.08. til 01.12. Dette svarer til omkring 525 timer. Familien Jensen skal tegne forsikring fra ansættelsesforholdets start, idet familien ved at ansættelsen vil strække sig ud over de 400 timer.

Familien Hansen har ansat William som au pair til pasning af familiens barn. William skal arbejde 30 timer om ugen fra 01.11.2023 til 01.03.2024. William vil i dette tilfælde være ansat i mindre end 400 timer i kalenderåret 2023 og mindre end 400 timer i kalenderåret 2024.

Såfremt familien ikke ændrer på ansættelsesforholdets længde - og forudsat at familien ikke har anden hjælp i privat husholdning og til privat tjeneste, som samlet medfører, at 400 timers grænsen overskrides - så vil familien ikke have pligt til at tegne forsikring for William, da ansættelsen ikke overstiger 400 timer i et kalenderår.

Familien Pedersen har rengøringshjælp 4 timer ugentligt året rundt og havehjælp 8 timer ugentligt i perioden 01.04 til 01.11. Dette betyder at grænsen på 400 timer pr. kalenderår samlet set er oversteget, og der skal tegnes forsikring for disse personer.

Familien Nielsen skal bygge et nyt hus, og hr. Nielsen skal selv, i samarbejde med 2 venner, udføre en del af murer- og el-entreprisen. Ved arbejdets start er det forventningen at Ven 1 ansættes til at hjælpe i 150 timer og Ven 2 i 200 timer. Byggeriet skal foregå i perioden 01.05 til 01.10. I alt er hjælpen på 350 timer og familien Nielsen skal således ikke tegne forsikring.

Efter kort tid kommer hr. Nielsen til skade med sin ene hånd og må, for at blive færdig med byggeriet, ansætte Ven 3 til at udføre den resterende del af sit eget arbejde. Ven 3 forventes at skulle arbejde i 100 timer og nu har familien Nielsen pligt til at tegne forsikring, da det samlede antal timer nu overstiger 400 timer inden for et kalenderår.

Hvis Ven 1 eller Ven 2 var kommet til skade under arbejdet inden hr. Nielsen selv kom til skade, så ville familien Nielsen blive fritaget for at afholde erstatningsudgifterne, da der er en undskyldende omstændighed for, at der ikke var tegnet forsikring på dette tidspunkt.