Erstatninger

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der behandler og afgør alle sager om arbejdsskader. Nærsikring udbetaler på grundlag heraf erstatningen til medarbejderen. 

Hvis arbejdsskadens følger udelukkende forventes af medføre udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. kan Nærsikring dog færdigbehandle sagen uden at oversende denne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Der er efter arbejdsskadelovgivningens regler mulighed for følgende erstatningsydelser:

Behandlingsudgifter mv.

Der kan i begrænset omfang ydes godtgørelse af udgifter til behandling og genoptræning samt medicin, hjælpemidler og lignende.                                                   

Godtgørelse for varigt mén

Hvis arbejdsskaden har givet gener og begrænsninger i den tilskadekomnes livsførelse, som vurderes til et varigt mén på mindst 5%, så udbetales der en godtgørelse til medarbejderen.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter méngraden ud fra en vejledende méntabel. 

Tab af erhvervsevne

Hvis en medarbejder som følge af en arbejdsskade får nedsat evnen til at skaffe sig en indtægt ved arbejde, kan der ydes erstatning hvis tabet af erhvervsevne er mindst 15%.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter tabet af erhvervsevne. Du kan læse om beregning af erstatning for tab af erhvervsevne på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. 

Dødsfald

Hvis en medarbejder dør i forbindelse med en arbejdsulykke, så udbetales der et overgangsbeløb til dennes ægtefælle eller samlever, hvis samlivet har bestået de sidste 2 år. Dette beløb er i 2024 på 184.500 kr.

Efter en nærmere vurdering af de økonomiske og forsørgermæssige forhold kan den efterlevende ægtefælle få tilkendt en tidsbegrænset erstatning for tab af forsørger.

Der ydes erstatning for tab af forsørger til børn, som den afdøde havde forsørgerpligt overfor. Erstatningen udgør 10% af den afdødes årsløn, og ydes indtil barnets fyldte 18. år (for arbejdsulykker efter 1. juli 2024 ændres aldersgrænsen til det fyldte 21. år).

Du kan læse mere om erstatningsreglerne i forbindelse med dødsfald på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.