Offentliggørelse af oplysninger efter FIL § 80 c

I henhold til Lov om finansiel virksomhed § 80 c skal en finansiel virksomhed, som har en hjemmeside, offentliggøre oplysninger om, hvordan virksomheden lever op til forskellige lovkrav – herunder krav om mangfoldighed, således den tilstrækkelige diversitet i kvalifikationer og kompetencer fremmes blandt bestyrelsens medlemmer.
Ligeledes skal virksomheden på hjemmesiden oplyse om virksomhedens lønpolitik for bestyrelse, direktion og øvrige ansatte,  som har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil jf. bekendtgørelse nr. 285 af 27. marts 2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder § 19.
 

Mangfoldighed

Bestyrelsen i Nærsikring har fastlagt en mangfoldighedspolitik, som skal fremme, at dens medlemmer har den tilstrækkelige kollektive viden, faglige kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i Lov om finansiel virksomhed § 70 stk. 1 nr. 4.
Det ønskes, at bestyrelsen er mangfoldig i forbindelse med uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund. Dette mener bestyrelsen at kunne opnå ved sammensætningen af kompetencekravene – herunder markedskendskab, forståelses af forretningsmodel og strategi, ledelsessystemer, forståelses for finansiel og forsikringsmæssig rapportering samt kendskab til centrale lovmæssige rammer for selskabet. Herved kan hele bestyrelsen aktivt tage del i bestyrelsens arbejde og udfordre direktionen ved at stille relevante spørgsmål og forholde sig kritisk til svarene.
I Nærsikring foretager bestyrelsen minimum en gang årligt, en individuel og samlet evaluering af bestyrelsen. Herved afdækkes blandt andet, om der er områder hvor bestyrelsen har behov for opkvalificering.
Bestyrelsen revurderer mangfoldighedspolitikken når det vurderes relevant og minimum en gang årligt.
 

Lønpolitik i Næsikring A/S

Ifølge Lov om finansiel virksomhed § 71 stk. 1 nr. 9 og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, skal en finansiel virksomhed have en skriftlig lønpolitik som er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.
Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd.
Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål – herunder en holdbar forretningsmodel.
Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte kunder og investorer.
Selskabet anvender ikke variable løndele.
Bestyrelsen udpeger de ansatte, som de anser for at have væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.
Selskabet behøver pga. sin størrelse ikke at etablere et aflønningsudvalg, og bestyrelsen har ikke fundet grundlag for at nedsætte et sådan udvalg.
Lønpolitikken revideres og godkendes af bestyrelsen mindst en gang årligt.
Indholdet af lønpolitikken bliver offentliggjort i selskabets årsrapport.
 

Lønoplysninger

 

Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR)

Ifølge Lov om finansiel virksomhed § 283 og bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situtaion for gruppe 1-forsikringsselskaber, skal en finansiel virksomhed årligt offentliggøre sin rapport om solvens og finansiel situation. Rapport og bilag kan findes herunder.
 
Nærsikring A/S